ALOITTEET

Parikkalan kunnanvaltuusto 7.11.2022

VALTUUSTOALOITE – Liukuesteiden hankkiminen kenkiin

Parikkalan väestöstä viime vuoden lopussa oli yli 65-vuotiaita henkilöitä 42 % eli lähes 2 000 ja yli 75-vuotiaita n. 800 eli 20 %. Ennusteiden mukaan tämä väestöosuus kasvaa eniten, mikä aiheuttaa yhä suuremmat hoivakustannukset. Kaikenlainen ennaltaehkäisy nousee arvoonsa.

Kaatuminen on yleisin tapaturmatyyppi iäkkäillä henkilöillä. Inhimillisten kärsimysten lisäksi kaatumiset aiheuttavat yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia. UKK-instituutin mukaan joka kolmas suomalainen liukastuu talviaikaan, ja kaatumisten takia jopa 50 000 suomalaista hakeutuu vuosittain sairaalahoitoon. Merkittävä osa liukastumisista sattuu juuri ikäihmisille, jopa puolet yli 85 vuotiaista kaatuu vuosittain ja liukastuminen on suurin yksittäinen tapaturman aiheuttaja.

Kaatuminen altistaa yhä useammin vanhuksen aivovammalle – tutkijat peräänkuuluttavat tehokasta ennaltaehkäisyä. Yksi ennaltaehkäisevä keino on säännöllinen liikunta, mutta talvisaikaan monet ikäihmiset jättävät liikkumisen tauolle, eivät uskalla lähteä ulos juuri kaatumisvaaran takia. Kenkiin asennettava liukueste on yksi varsin varteen otettava ennaltaehkäisy keino.

Parikkalan kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta hankkii kenkiin asennettavat liukuesteet niitä tarvitseville; ikäihmisille, liikuntarajoitteisille jne. Kustannus, johon voidaan käyttää myös Heleniuksen rahaston varoja, on todella pieni, jos vaikka muutama sairaalareissu saadaan tällä estettyä.

Tarveharkinta ja jakelun organisointi kannattaa antaa Eksoten / hyvinvointialueen tehtäväksi. Asialla on kiire, että ehditään toimia ennen liukkaiden tuloa.

Parikkalan kokoomus ry:n valtuustoryhmä
Parikkalassa 7. marraskuuta 2022

Eero Nykänen    Petri Putkinen    Eija Sutinen

Kunnanvaltuuston kokous 20.6.2022

Valtuustoaloite
Hankinta- ja kilpailuttamisosaamisen lisääminen päätöksenteossa

Voimassa oleva ns. hankintalaki on vuodelta 2016. Edelliseen verrattuna siihen on tullut huomattavasti tiukennuksia, jotka edellyttävät laajaa hankinta- ja kilpailuttamisosaamista. Hankintalakia sovelletaan vain EU- ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.

Kuntien hankinnat vuosittain ovat valtavat, niin myös Parikkalassa suhteutettuna tilinpäätöksen loppusummaan. Täten ei ole yhdentekevää, miten hankintoja käsitellään päätöksenteossa, siinä tulee noudattaa tarkoin em. hankintalakia kaikkine kilpailutusvaiheineen.

Kynnysarvojen alle jääviin ns. pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Näitä hankintoja on kunnassa lukumääräisesti suurin osa. Näihin tulee myös kiinnittää huomiota, että päätöksen teko menee kuntalain ja julkisuuslainsäädösten mukaisesti oikein.

Kunnan hankinnoilla on suuri merkitys paikalliseen elinvoimaan, niillä on mahdollista vahvistaa yrittäjyyttä, työllisyyttä ja muutoinkin edesauttaa vilkastuttamaan elinkeinoelämää, mikä taas tuo verotuloja kuntaan ja sitä kautta voidaan pitää palveluja enenemässä määrin yllä. Paikallisia yrityksiä ja toimijoita tulee käyttää maksimaalisesti lain salliessa.

Huonosti hoidetut hankinnat tulevat kunnalle kalliiksi, kilpailutuksella tulee aina saada maksimaalinen hyöty.

Kaikki hallintokunnat, johtavat viranhaltijat ja esihenkilöt joutuvat tekemään isoja ja pieniä hankintoja vähän väliä eikä kaikilla voi olla viimeisin tieto menettelytavoista.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että hankinta- ja kilpailuttamisosaamista tulee kunnassa parantaa koulutusta, neuvontaa ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa lisäämällä niin viranhaltijoille kuin luottamushenkilöille.

Lisäksi esitämme, että nykyisten hajautetun hankinta-asioiden käsittelyn lisäksi tulisi ne keskitetysti vastuuttaa jollekin viranhaltijalle, jolloin viimekädessä jollakin olisi kokonaisuus hallinnassa. Mittavimpien hankkeiden osalta kannattaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, siitä aiheutuvat kustannukset voivat tulla monikerroin takaisin.

Parikkalassa 20. kesäkuuta 2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Eero Nykänen
puheenjohtaja

Petri Putkinen

varapj.

Eija Sutinen
 
 

Parikkalan Kokoomus ry:n aloite puoluekokoukselle 10.-12.6.2022

Tasa-arvolain 4 a §:n muuttaminen

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä

Parikkalan Kokoomus ry tekee aloitteen Tasa-arvolain 4 a §:n ns. mies / naiskiintiön poistamisesta taikka vähintään prosenttiosuuden pudottamista e20 prosenttiin.

Perustelu:
Varsinkin pienissä kunnissa, mutta myös keskisuurissa kaupungeissakin on kuntavaalien jälkeen erikoisesti korostunut ongelmaksi em. pykälän noudattaminen. Hallituksiin ja lautakuntiin on jouduttu valitsemaan sellaisia henkilöitä, joilla ei ole ihan paras mahdollinen osaaminen kyseiseen tehtävään, vieläpä vastoin heidän tahtoaan, kun kokevat, etteivät tunne asiaa. ”Oikeat henkilöt oikeille paikoille” -periaate paikkajoissa ei tällöin toteudu.

Vaikka kyse on molemmista sukupuolista, laki kohdistuu enemmän naisiin, jo käsitteeksikin on muodostunut termi ”kiintiönainen”, joka on todella loukkaava.

Tasa-arvolaki on hyväksytty vuonna 1986. Se on varmaan ollut silloin ihan paikallaan, mutta nyt viimeistään on tullut aika tältä osin sitä päivittää vastaamaan nykyaikaa. Asiasta on puhuttu vuosia eri tahoilla, mutta asia ei kuitenkaan edennyt.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että tasa-arvolain 4 a § muutetaan niin, että siitä ensisijaisesti poistetaan mies / naiskiintiön prosenttiosuus taikka vaihtoehtoisesti se muutetaan 20 prosentiksi.

 

Kuntalaisaloite Etätyöhotellin perustamiseksi

Parikkalan Kokoomuksen yksi kuntavaalien teema oli: Etätyömahdollisuuksien kehittäminen, ”etätyöhotelli”.

Esitämme Etätyöhotellin perustamista ent. Saaren virastoon nyt, kun sinne on maatalouslomitukselta vapautunut tiloja. Paikka on rauhallinen ja talossa useita huoneita ja tarvittaessa voi lisätiloja ottaa kokoustiloista. Talo on terve, siellä on valmiina tietoliikenneyhteydet ja se sijaitsee keskellä kuntaa, hyvien liikenneyhteyksin päässä.
Etätyöhotelliin tarvittavat tilat voidaan järjestää vaikka välittömästi, nehän ovat tavallaan jo valmiina odottamassa käyttöönottoa.
Tarvittaessa vastaavat etätyötilat tulisi järjestää myös Parikkalan keskustasta kunnan tiloista.

Parikkalassa 10.1.2022

Parikkalan Kokoomus ry.

Markku Uimonen
puheenjohtaja

Valtuustoaloite Koulukiusaamisen Ehkäisemiseksi:

Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa Parikkalan kunnan pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa.

Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää jälkensä myös kiusaajaan.

Kiusaaminen kehittyy, ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa.

Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.

Me Parikkala Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuutetut esitämme, että Parikkalassa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

Parikkalassa 11. maaliskuuta 2021

Parikkalan Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Markku Uimonen
valtuustoryhmän pj.

Valtuustoaloite tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi:

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä tekee valtuustoaloitteen siitä, että kunta teettää objektiivisen selvityksen kuntalaisten käytettävissä olevista tietoliikenneyhteyksistä, yhteyksien lähitulevaisuudessa odotettavissa olevasta todellisesta ehityksestä sekä vaihtoehtodoista, mitä kunnalla taloudelliset rajoitteet huomioiden on sen takaamiseksi, että kuntalaisten käytettävissä on jokapäiväisessä elämässä ja työnteossa tarvittavat tietoliikenneyhteydet kaikkialla Parikkalan alueella.

Luotettavilla tietoliikenneyhteyksillä on tänä päivänä ratkaiseva vaikutus elämiseen, opiskelemiseen, työntekoon ja yrittämiseen. Digilisaatio, eli tietotekniikan yleistyminen kaikissa arkielämän toiminnoissa, on ollut -ja on – vallitseva kehityssuunta kaikkialla Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Jos jollakin alueella ei ole tarjolla luotettavia ja kattavia tietoliikenneyhteyksiä ei aluetta voi nykymittapuussa enää pitää elämisenkelpoisena. Tietoliikenneyhteyksien varmistaminen onkin nostettava kunnan elineinopolitiian ja aluekehittämisen kulmakiveksi.

Koronapandemia on pakottanut myös kuntalaiset ottamaan digiloikan etäläsnäolon ja etäyhteyksien saralla ja synnyttänyt uudenlaisen eläämäntavan, monipaikkaisuuden. Teams- ym. etäkokoussovellukset ovat tätä päivää ja niiden moitteeton hoitaminen edellyttää toimivia yhteyksiä. Useita tunteja kestävät kokoukset vaativat osallistujilta muutoinkin paljon voimia ja jos yhteydet pätkii, niin vaikea on ketään saada houkuteltua paikkakunnalle. Eilen julkistettu tieto – Parikkala kallein paikka asua – aiheuttaa jo sinällään ongelmia muuttopäätöksen aikaansaamiseksi.

Edellytämme, että asia laitetaan pikaisesti vireille, jotta kuntalaiset, yrittäjät, etätyöntekijät ym. saavat viestin siitä, että kunnassa ollaan asian päällä ja vahvistaa heidän uskoaan parempiin tietoverkkoyhteyksiin. 

Parikkalassa 11. maaliskuuta 2021

Parikkalan Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Markku Uimonen

valtuustoryhmän puheenjohtaja